Image6 2Hvorfor skal mænd tage stilling til prostitution? Handler prostitution ikke om kvinder, kyniske bagmænd, politi-indsatser, lovgivning og sociale tiltag? Det gør det bestemt. Men først og fremmest handler prostitution om mænd og helt specifikt om mænds seksualitet.

Men hvorfor køber mænd sex? Er det lyst og længsler eller magt og kontrol, der driver mænd til prostituerede. Er det mænd som får for lidt og uinteressant sex derhjemme? En af de rodfæstede men fejlagtige opfattelser af prostitutionskunder er, at det hovedsageligt er mænd, som ikke kan få sex på anden vis eller handicappede mænd, som ikke kan tilfredsstille sig selv seksuelt. Dette er ikke et sandfærdigt billede. Forskning på området har vist, at det ikke hovedsageligt er marginaliserede stakler eller handicappede, som køber sex af de prostituerede. Sexkunder udgør et bredt udsnit af den mandlige befolkning og repræsenterer både gifte og ugifte mænd fra forskellige sociale lag og fra forskellige aldersgrupper. Historien om prostitutionskunder handler derfor i høj grad om det, man kan kalde normale mænd.

Selvom der er megen debat om prostitution i det danske samfund, er det sjældent, at der rettes et fokus mod efterspørgslen. Vi fokuserer ofte kun på de prostituerede og glemmer efterspørgslen og kunderne. Prostitutionsdebatten i Danmark er et eksempel på, hvor svært det er at problematisere de mørke og skjulte sider af mænds liv, og hvor problematisk det er at diskutere mænds seksualitet i det offentlige rum. Selv om det er vigtigt at påpege, at mænd udgør eksistensbetingelsen for de prostituerede, er mænd stort set ikke tilstede i debatten om prostitution. Derfor bliver der ikke sat spørgsmålstegn ved mænds ret til at købe sex, og mænds deltagelse og medansvarlighed bliver ikke diskuteret.

I Danmark er der ikke nogen stærk tradition for at diskutere prostitution i relation til kønsproblematikker. Dette medfører, at der i Danmark finder en udbredt grad af normalisering sted, af de mænd som køber sex, og sexkøberne bliver ofte ikke betragtet som en vigtig faktor i den samlede prostitutionsdebat. En konsekvens af, at sexkøbere ikke indgår i de dominerende prostitutionsforståelser er også, at sexkøber ikke er en identitet i Danmark. Det er nemlig bemærkelsesværdigt, at der i Danmark i modsætning til Sverige ikke findes en pendant til ordet ”torsk”, som er den folkelige betegnelse for den mandlige sexkøber i Sverige. Der eksisterer derimod en stærk forestilling om, at den mandlige efterspørgsel efter købesex er irrelevant, og ikke udgør en væsentlig drivkræft bag opretholdensen af prostitution. Sexkøbere bliver sjældent tvunget til at reflektere over deres handlinger, og noget af det essentielle der kan siges om mænd der køber sex er, at de køber magten til selv at tolke, hvad der sælges. Sexkøbernes manglende tilstedeværelse i den offentlige debat afstedkommer, at sexkøberne kan opretholde en forestilling om, at de er en slags ikke-deltagere i prostitutionsrelationen. Sexkøbere er derfor på mange måder både ”faceless” og ”nameless”.

Sexkøbere er derfor på mange måder både ”faceless” og ”nameless”.”

Det er svært at tro på, at der kan skabes prostitutionsfrie verdener, og man må ikke være naiv med hensyn til, hvor naturligt køb af sex kan indgå i den normale mandekultur. Det gælder om at gøre det klart, at det ikke kun er bagmanden, som er gerningspersonen i prostitutionen. De fleste mennesker ved godt, at prostituerede ”låner” deres kønsorganer ud for penge, og at det at gå til en prostitueret bedst kan sammenlignes med at »onanere i en andens krop«, og derfor intet har at gøre med gensidige relationer.

Der er stor uenighed om omfanget, formerne og konsekvenserne af prostitution, og positionerne i den danske debat er meget polariserede, og kan til tider virke praktisk og principielt uforenelige. Debatten i Danmark er ligeledes præget af uimodsagte myteoverleveringer og et funktionalistisk prostitutionssyn, der hævder, at prostitutionen udfylder nogle samfundsmæssige funktioner. Heri forestillingen om, at hvis myndighederne griber ind over for prostitutionen vil det have skadevirkninger på samfundet. Diskussionen om prostitution tager ubevidst udgangspunkt i forestillingen om mænds seksualitet som en konstant størrelse der skal tilfredsstilles. Ved at tillade køb af sex tillader man misbrug af mennesker, selv om man ved det medfører store omkostninger for de prostituerede.

Sexkunder køber illusioner og ønsker ikke at facaden skal brydes ned. Hvis vi skal stoppe prostitutionen skal diskussionen om prostitution først og fremmest handle om mænds seksualitet og mænds seksuelle behov. Det er mændenes holdninger, man skal forsøge at ændre. Derfor bør prostitution diskuteres som en kulturkamp, der handler om, at det er mænd, der via deres seksuelle privilegier og økonomiske magt udnytter kvinderne. Men seksualitet og prostitution er nogle svære emner, og derfor foretrækker mange lette løsninger.

Jeg tror, at en lovændring der kriminaliserer prostitutionskunden kombineret med prostitutionsrådgivning til mænd, kan være med til at skabe den tiltrængte mentalitetsændring hos mændene. Erfaringerne fra tidligere telefonlinjer for prostitutionskunder viser, at der er mange mænd, som har udviklet en form for afhængighed af at købe sex, og at nogle af disse mænd ønsker hjælp til deres misbrug. De næste samfundsmæssige tiltag bør dog rettes mod at ændre på mændenes holdninger og praksisser. Selv om det kan føles kulturelt grænseoverskridende at skulle problematisere mænds seksualitet og dermed hive mændene ud af den privilegerede usynlighed, er det vigtigt at påpege, at mænds seksualitet ikke er en statisk størrelse, men derimod et fænomen som også er påvirkelig af, hvad der fremstilles som legitimt at udleve.

Mænd bør ikke have fri adgang til at udleve deres seksualitet, når det sker på bekostning af andre, og der vil helt sikkert være vide og spændende muligheder for at leve sin seksualitet ud, selv om man ikke kan få lov til at købe sex. Vi ser desværre ofte, at når det fremhæves, at man bør tage nogle store skridt for at bekæmpe prostitution, så kan man få skudt i skoene, at man er eksponent for misforstået moralisme og endnu mere tåbeligt, at man forråder kvinders seksuelle frigørelse. Der eksisterer desværre stadig stærke røster, der hævder, at prostitution kan ses som en frigørende praksis. Hertil skal det siges, at der selvfølgelig stadigvæk er mange måder hvorpå den kvindelige seksualitet holdes nede i samfundet, men at kvindelig seksuel frigørelse intet har at gøre med prostitution, og retten til at prostituere sig, tværtimod.

Vi har i for lang tid undgået at rette et systematisk fokus på mænds seksualitet i prostitutionsdebatten. Dette er problematisk, fordi prostitution i høj grad er et ligestillingsproblem, idet mænds seksualitet er eksistensbetingelsen for prostitution. Efterspørgslen på prostituerede kan reguleres gennem forandringer i mænds mentale forestillinger om det legitime ved at købe sex. Det er muligt at få færre mænd til at købe sex, og jeg mener at vi både menneskeligt og politisk er forpligtet til at gøre noget ved det aspekt af prostitutionsområdet.

Diskussionen om ulovliggørelse af retten til at købe sex behøver på ingen måde fremstilles som seksualforskrækkelse. Det kan også tolkes som et positivt opgør med den resignation og de tåbelige myter og fordomme, der har hersket på området i lang tid. Vi skal ikke dæmonisere mænd men opfordre dem til at tænke sig om, og det gøres mest effektivt gennem en kriminalisering af kunden.

Der findes mange blindgyder når prostitution diskuteres og resignationen er ofte stor både blandt befolkning og politikere. Udover den konkrete uenighed om hvorvidt man skal forsøge at regulere eller blot appellere til forandring, handler trægheden i stor udstrækning om det uvante i at skulle diskutere mænds seksualitet. Dette tror jeg skyldes, at mænd i mange henseender er det usynlige køn. Det gælder først og fremmest når vi diskuterer prostitution, hvor det er svært at få kunden i centrum. Vi ser dog noget af det samme, når man indenfor voldtægtsområdet forsøger at debattere uagtsom voldtægt. Her er det nemmere at diskutere juristeri frem for seksualmoral. Men vi ser det også når det gælder de positive elementer af mænds liv, som f.eks. faderskab, hvor det er svært at få fokus på mænds rettigheder.

Prostitution er et samfundsmæssigt mandligt privilegium, som er ”gearet” til mænds ofte visuelle og instrumentelle seksualitet. Mænds seksualitet rummer selvfølgelig også i stor udstrækning evnen til ømhed og intimitet. Men prostitution er for mange mænd belejligt, fordi mænds seksualitet ofte gør det muligt at se gennem fingre med prostitutionens elendighed.

Det er vigtigt at gøre op med de mest sejlivede myter og fordomme om prostitution. Det er bl.a. forestillingen om prostitution som kvindens ældste erhverv, prostitution som kvindens frie valg og at prostitution forhindrer voldtægt. Det måske vigtigste argument at fremføre er, at sex er et behov men ikke en menneskeret. Noget af det mest triste er, at de tåbelige fordomme om, at ”hvis ikke mænds seksualitet tilfredsstilles, så går det galt”. der eksisterer stærke diskursive forestillinger om, at hvis myndighederne griber ind overfor prostitutionen, vil antallet af overgreb og voldtægter stige i samfundet.

En af grundene til at vi som samfund har svært ved at rykke fokus mod mændene skyldes, at vi i lang tid har diskuteret prostitution ud fra en liberal markeds-tankegang. Der har været fokuseret på sex som et produkt, der blev solgt på et frit marked, og hvor sælgeren solgte sin vare frivilligt. Sådan er det selvfølgelig ikke. Vi ved jo godt, at der ikke er tale om et reelt frit valg. Flertallet af de kvinder der går ind i prostitution føler ikke, at de har andre fremtidsmuligheder. Det handler om overlevelsesstrategier og økonomiske forhold har stor betydning for at kvinder begynder at prostituere sig. Prostitution handler om social og samfundsmæssig ulighed og indikerer mere end noget andet emne, at der ikke er skabt reel ligestilling mellem mænd og kvinder. Prostitution handler selvfølgelig også om seksualitet – mænds seksualitet. Dette til trods for, at vi selvfølgelig ikke kan udelukke, at der skulle være nogle få kvinder, som går ind i prostitution for at udforske deres seksualitet.

“En af grundene til at vi som samfund har svært ved at rykke fokus mod mændene skyldes, at vi i lang tid har diskuteret prostitution ud fra en liberal markeds-tankegang. Der har været fokuseret på sex som et produkt, der blev solgt på et frit marked, og hvor sælgeren solgte sin vare frivilligt.”

Selvfølgelig kan vi ikke alene lovgive os ud af prostitution men efterspørgslen på prostituerede kan reguleres gennem forandringer i mænds mentale forestillinger om det legitime ved at købe sex. Dette til trods for, at jeg også tror, at der er forskel på mænd og kvinders seksualitet. Men det kan aldrig retfærdiggøre prostitution. Ansvaret skal således placeres hos mændene. Men som situationen er lige nu i Danmark opfordres mænd ikke til at tænke over hvad det er de foretager sig ved at købe sex. Det gælder for mænd om at få integreret deres seksualitet i deres ”normale” normverden. Jeg er personlig overbevist om, at en lovændring der kriminaliserer prostitutionskunden, ikke kun vil være nytteløs symbol og signal-lovgivning, men at en sådan lovændring derimod kan medvirke til at skabe en mental forandring hos mænd.

Er der så håb forude? Ja det er der, for der er også studier om sexkøbere som viser, at mange mænd har et ambivalent forhold til det at købe sex. På den ene side føler de skyld og skam over at købe sex (f.eks. overfor partner og pga. pengeforbrug og løgne), men på den anden side fortsætter de med at købe sex. Sådanne mænd kan påvirkes ved et forbud mod købesex. Hvis man skal stoppe eller reducere prostitutionsomfanget skal diskussionen om prostitution i stor udstrækning handle om mænds seksualitet og mænds seksuelle behov. Det er derfor centralt at påpege, at prostitution er et kønspolitisk problem, og at det først og fremmest er mændenes holdninger, man skal forsøge at ændre, også fordi der er langt flere mandlige købere af sex, end der er kvindelige sælgere af sex.

Lektor Kenneth Reinicke
Roskilde Universitet

 

X